Recensies

Recensie verschenen op indekerk.be, door Dr. Raymond R. Hausoul, predikant, docent en auteur:

Bruno Sebrechts is geen onbekende in christelijk Vlaanderen. Hij dient al jaren een diversiteit aan gemeenten op het vlak van herstel en bevrijding in het pastoraat. Op dat vlak wordt hij door veel bijbelgetrouwe evangelische en charismatische christenen gezien als een nieuwe pionier. Naar het verschijnen van deze nieuwe pennenvrucht werd dan ook met belangstelling uitgekeken.

Vanuit zijn eigen evangelische benadering richt Bruno Sebrechts zich diepgaand en gedegen op diverse vragen over geestelijke bevrijding. In dit boek zijn zowel zijn praktijkervaring als zijn wetenschappelijk gedreven studiewerk samengebracht. Dat geeft deze publicatie een grote meerwaarde. Naast een prachtig leesboek over verlossing en bevrijding verdient het daarom een bijzondere plaats tussen de referentiewerken over het thema bevrijding.

In twaalf hoofdstukken komen volgende thema’s aan bod: 

De betekenis van bevrijding toegelicht door een aangrijpend getuigenis (1), de impact van Gods kracht en de eigen beperkingen bij het nastreven van bevrijding (2), de sluwheid van het kwaad (3), de hemelse strijd achter de schermen en Christus’ triomf (4), een bijbels inzicht in het wezen van satan en de boze geesten (5), oorzaken van demonische invloeden (6), Jezus’ omgang met bevrijding in de evangeliën (7), het bevrijdingsproces na Pasen (8), het contrast tussen de oude en de nieuwe levenssfeer (9), counseling en bevrijding (10), gevalstudies (11), Gods weg tegenover misleidende wegen (12). Deze twaalf hoofdstukken zijn theologisch-analytisch opgebouwd, zonder dat dit de leesbaarheid te kort doet. Wie het boek doorneemt, beseft dat hier meer gepresenteerd wordt dan wat penschetsen uit de losse pols. Er is een degelijkheid aanwezig die aantoont dat de schrijver zich verantwoord weet over dat waarover hij spreekt.

Bij deze twaalf hoofdstukken komen op het einde nog twaalf bijlagen, enkele samenvattingen en schema’s. Dat resulteert in een uitvoerig werk van maar liefst 510 pagina’s. Zowel de schema’s als de diverse illustraties in het boek geven het tegelijk een meerwaarde. Ten slotte vermeld ik daarbij nog de mooie afwerking met dubbel leeslint. Wie in dit boek investeert, krijgt waar voor zijn geld.

Wat me vooral aan dit werk bevalt, is de evangelische benadering, van waaruit de auteur vertrekt. In bepaalde pinksterliteratuur wordt er over dit soort thema’s immers voornamelijk met krachttermen geschreven. Hoewel Bruno Sebrechts niet wars is van de kracht van Gods Geest en de pinksterliteratuur, kiest hij er vanuit zijn rustig en evenwichtig karakter voor om naast de vertrouwde literatuur nieuwe paden te betrekken en gangbare praktijken in vraag te stellen. Daarbij streeft hij steeds om recht te doen aan de Schrift, en gestalte te geven aan de liefde van Christus voor de hulpzoekenden. Wie op zoek is naar een goed gefundeerde reflectie op het thema verlossing en bevrijding is daarom zeker aan het juiste adres bij dit uitvoerige werk.

Recensie verschenen op www.biddeniseenweg.nl, door Jan Minderhoud, theoloog, counselor en auteur met verschillende publicaties over bevrijdingspastoraat op zijn naam:

In de afgelopen maanden las ik tussen de bedrijven door een lijvig boek (510 pag.) van de bijbelleraar Bruno Sebrechts. Afgelopen 30 jaar was hij als leidinggevende betrokken bij verschillende evangelische gemeenten in Vlaanderen. De auteur geeft blijk van een grote belezenheid en een ruime ervaring in de geestelijke strijd. En wat me vooral aanspreekt: zijn zoekende en evenwichtige benadering.

Mooi is zijn samenvattend model en stappenplan (pag. 356-376), waarin hij verschillende soorten confrontaties op een rij zet. Ik geef ze hieronder licht bewerkt weer.

1.    Gospel Encounter, de eerste stap. Het leven als christen begint met bekering en wedergeboorte (“om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij”, Hand. 26:18, HSV). Deze eerste stap is basisvoorwaarde voor het vervolg.

2.    Truth Encounter, de waarheid van het evangelie leren omarmen, vernieuwing van je denken, het onder ogen zien van ongezonde patronen en bindingen (Joh. 8:32, Rom. 12:1-2, Fil. 4:8-9, 1 Joh. 2:12-14). In ons Ermelose team Pastoraat voor Bevrijding en Innerlijke Genezing werken we middels het werkboek Schoon Schip vooral volgens deze lijn, zonder de overige aspecten uit het oog te verliezen.

3.    Prayer Encounter, ondersteunende voorbede, door een gebedsgroep en/of een biddende gemeente. De voorbidders zijn een achterwacht voor elk proces van herstel, bevrijding en genezing.

4.    Zo nodig een Healing Encounter, genezing van innerlijke wonden of lichamelijke kwalen.

5.    Zo nodig een Power Encounter, een dienstbevel, een machtswoord waarin de boze geest(en) gesommeerd worden om een levenshuis te verlaten. Dit is eerder uitzondering dan regel.

6.    In alle gevallen is er een Love Encounter, de dragende grond in het hele proces, want “de volmaakte liefde drijft de vrees uit’ (1 Joh. 4:18). Het is meermalen gebleken dat de boze niet bestand is tegen de liefde van God en zijn kinderen.

Wat me vooral aanspreekt: Bruno Sebrechts heeft oog voor de uniciteit van elk bevrijdingsproces. Elke situatie is anders, het is altijd weer maatwerk. Ook inzichten en inbreng uit de wereld van de hulpverlening kunnen meewerken aan herstel. Hij vergelijkt een bevrijdingsproces met de verovering van het beloofde land door Jozua. “Er golden algemene richtlijnen, maar de specifieke instructies verschilden van stad tot stad.” (pag. 387)

Het boek eindigt met 100 (!) pagina’s aan bijlages over een breedte van onderwerpen en woordstudies. Ook daarin is af en toe een verrassend doorkijkje te vinden. Ik noem er één. Sebrechts wijst erop dat alle synoptische Evangeliën vermelden dat er voorafgaand aan de bevrijding van de bezetene(n) in het land van de Gadarenen eerst een vorm van tegenstand en geestelijke strijd is: de storm op het meer. Jezus blijkt Heer te zijn over de wind en de zee, de chaosmachten. De zee is in het bijbelse denken de plek waar de demonen huizen (de Leviathan!). Jezus blijkt ook Heer te zijn waar de bezeten man(nen) in de greep van de boze zijn. Maar daar kan dus strijd en tijd aan vooraf gaan. Het is net als in Egypte: voordat het volk bevrijd werd, nam de verdrukking toe (Ex. 1:10-12, 2:23, 5:4-19).